October 21, 2021

Các lệnh cơ bản của Cloud SDK (phần 2)

Để tiếp nối phần 1, hôm nay mình giới thiệu tới các bạn các lệnh cơ bản của Cloud SDK liên quan tới sản phẩm Google Cloud Storage (GCS), đây là một kho lưu trữ dữ liệu theo dạng object, các bạn có thể hiểu thêm về GCS ở link này. Ngoài ra, mình cũng giới thiệu lệnh liên quan tới network. Có rất nhiều lệnh có ích và mạnh mẽ tuy nhiên bài viết này chỉ giới thiệu một số lệnh cơ bản, phần còn lại các bạn tìm hiểu thêm nhé.

1. gsutil mb: Tạo bucket

Cú pháp của lệnh như sau: gsutil mb gs://[BUCKET_NAME]/ trong đó [BUCKET_NAME] chính là tên bucket cần tạo. Ví dụ mình sẽ chạy lệnh này : gsutil mb gs://khanh123/ sẽ tạo một bucket tên là khanh123, chú ý là tên này phải là duy nhất trên toàn bộ GCP do đó nếu có ai đã tạo bucket tên đó rồi thì bạn phải chọn tên khác. Kết quả như hình dưới

Màn hình CLI
Màn hình console

2. gsutil cp: Copy dữ liệu

Lệnh này thực sự mạnh và có nhiều thông số, lệnh này copy dữ liệu từ local lên cloud, từ cloud qua cloud và từ cloud xuống local nữa. Các bạn nên chú ý rằng trên GCS không có khái niệm thư mục (directory), dù trên màn hình console được trình bày theo cấu trúc cây thư mục. Trên local các bạn tạo 1 file có tên 1.txt và thử copy nó lên GCS xem nào. Trên máy mình chạy lệnh này gsutil cp 1.txt gs://khanh123/456/1.txt và có kết quả như 2 hình dưới.

Tiếp theo các bạn cũng có thể copy dữ liệu từ cloud xuống local, các bạn thử chạy lệnh giống như: gsutil cp gs://khanh123/456/1.txt /Users/macbook/www/dir/

3. gsutil ls: Hiển thị list dữ liệu

Lệnh này cho chúng ta biết list các dữ liệu đang có trên GCS. Ví dụ: gsutil ls gs://khanh123/gsutil ls gs://khanh123/456/ sẽ cho kết quả như màn hình dưới.

4. gsutil rm: Xoá dữ liệu

Kết quả lệnh gsutil rm gs://khanh123/456/1.txt như hai màn hình dưới.

Ngoài ra, chúng ta có thể xoá luôn cả bucket với lệnh: gsutil rm -r gs://[BUCKET_NAME] trong đó [BUCKET_NAME] là tên bucket. Trên console của mình đã chạy gsutil rm -r gs://khanh123 và nhận được kết quả là bucket khanhvn123 đã được xoá.

5. gcloud compute firewall-rules create: Tạo firewall cho network.

Lệnh này mình thấy hay dùng nên giới thiệu cho ở bài này, ngoài ra còn rất nhiều lệnh liên quan tới network. Chi tiết các thông số của lệnh này ở đây. Nào chúng ta thử tạo một filewall để mở cổng 21 cho dịch vụ FTP nhé: gcloud compute firewall-rules create rule-open-port21 –allow tcp:21 Kết quả như hai màn hình dưới.

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Việt Nam – , hoặc comment ở form comment bên dưới, để nhận được hỗ trợ tốt hơn.

Các lệnh cơ bản của Cloud SDK Series: