October 17, 2021

Connect tới Google Cloud SQL từ local – Phần 3: Connect tới database trên Cloud SQL từ local

Hệ thống bài viết của mình gồm 3 phần:

Hôm nay mình trình bày tiếp Phần 3: Connect tới database đã tạo ở phần 2 (example1 trong instance có tên db1 thuộc project blog-mysql) từ local. Ở Phần 1 chúng ta đã cài đặt xong Cloud SDK và kiểm tra kết quả cài đặt bằng lệnh gcloud -v ở cửa sổ Terminal để biết được thông tin version. Tiếp theo ở cửa sổ này các bạn chạy tiếp lệnh

gcloud init

để liên kết tới Google Cloud.

Trên màn hình sẽ hiển thị thông báo bạn phải login To continue, you must log in. Would you like to log in (Y/n)? hãy nhấn Y . Lần đầu thì bạn sẽ redirect tới page login, còn những lần sau bạn chỉ phải chọn account đã login. Tiếp theo tại màn hình Termial sẽ hiển thị list các project để các bạn chọn tương ứng, trong trường hợp của mình là project blog-mysql.

gcloud init

Tiếp theo màn hình Terminal sẽ hiển thị Do you want to configure a default Compute Region and Zone? (Y/n)? đây là setting giá trị default liên qua tới Google Compute Engine API, trong trường hợp này bạn chon n để bỏ qua. Chúng ta nhận được thông báo đã setting thành công liên kết giữa local và project đã tạo trên GCP :Your Google Cloud SDK is configured and ready to use!

Chạy 2 lệnh dưới để cài đặt Cloud SQL Proxy đối với Mac 64-bit:

  1. curl -o cloud_sql_proxy https://dl.google.com/cloudsql/cloud_sql_proxy.darwin.amd64
  2. chmod +x cloud_sql_proxy

Chạy lệnh gcloud sql instances describe db1 trong đón db1 là tên instance đã tạo trên SQL Cloud ta sẽ biết được thông tin connectionName để kết với database.

Chạy ./cloud_sql_proxy -instances=blog-mysql-234606:asia-east1:db1=tcp:3306 là ta đã có một database ở local host đã liên kết với database ở Cloud SQL.

./cloud_sql_proxy -instances=blog-mysql-234606:asia-east1:db1=tcp:3306

Dùng tool (Navicat) để kiểm tra kết quả tạo được. Tạo một connection với thông số như hình dưới:IP address: localhost, Port: 3306, User Name: abc, Password: 123456 để connect tới database trên Cloud SQL.

Sau khi ấn button OK chúng ta đã kết nối với Cloud SQL, và có thể thực hiện các thao tác (thêm, sửa, xoá) với database (example1).

Vậy là chúng ta đã connect tới một database trên Google Cloud SQL từ local, có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Vietnam – để được hỗ trợ tốt hơn.

Connect tới Google Cloud SQL từ local Series: