October 14, 2021

Connect tới Google Cloud SQL từ local – Phần 1: Cài đặt Cloud SDK

Hệ thống bài viết của mình gồm 3 phần:

  • Phần 1: Cài đặt Cloud SDK
  • Phần 2: Tạo 1 instance, 1 database trên Cloud SQL (trường hợp này dùng MySQL)
  • Phần 3: Connect tới database vừa tạo ở Phần 2 từ local

A. Trước khi tham gia vào phần 1, mình mặc định các bạn đã có tài khoản GCP, (nếu chưa có thì tham khảo ở đây ). Vào GCP bằng link https://console.cloud.google.com/ tạo cho mình một project tên là blog-mysql để dùng Cloud SDK connect tới. Kết quả sau khi tạo project như hình dưới.

B. Cần cài Python 2.7 cho máy PC bằng command line.

  1. Mở terminal lên và chạy lệnh: /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”
  2. brew install python@2
  3. export PATH=”/usr/local/opt/python@2/libexec/bin:$PATH” để update cho PATH.
  4. Kiểm tra kết quả : python -V sẽ có được màn hình kết quả như bên dưới.
python -V

C. Download Cloud SDK tương ứng với OS đang dùng : MacOS 32bits MacOS 64bits giải nén ra ta có được một folder

google-cloud-sdk 

Chạy lệnh sau để cài đặt Cloud SDK:

./google-cloud-sdk/install.sh. Sau khi chạy xong, khởi động lại terminal và kiểm tra kết quả bằng lệnh:gcloud -v để có kết quả như hình dưới
gcloud -v

Vậy là chúng ta đã cài đặt xong Cloud SDK, trong quá trình cài đặt có chỗ nào không hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Vietnam – để được hỗ trợ tốt hơn.

Connect tới Google Cloud SQL từ local Series: