October 17, 2021
connect to google cloud vm

Tổng hợp các cách kết nối với VM trên GCP.

1. Đối với Server Windows.

Chúng ta kết nới tới nó thông qua Remote Desktop Protocol (RDP) tại giao diện web hoặc bằng các tool có sẵn. Các bạn hãy coi lại bài hướng dẫn này: https://blog.cloud-ace.vn/compute/tao-windows-server-va-connect-toi-no-tren-google-cloud-platformgcp/

Kết nối tới Windows Server

2. Server dạng Linux

Đối với server Linux chúng ta có rất nhiều cách để kết nối tới nó.

  • 2.1 Đơn giản nhất là kết nối qua GCP console.

Tại màn hình GCP Console tại menu bên trái chúng ta click vào Computer Engine > VM instances. Click vào button SSH như bên hình dưới sẽ có một popup hiển thị ra để kết nối với VM

  • 2.2 Kết nối thông qua chức năng serial console

Hãy xem bài blog này nhé: https://blog.cloud-ace.vn/compute/ket-noi-voi-may-ao-vm-linux-bang-serial-console/

  • 2.3 Kết nối qua ssh key

Hãy xem bài blog này nhé https://blog.cloud-ace.vn/compute/remote-vao-virtual-machine-google-compute-engine-tu-mac-linux/

  • 2.4 Kết nối qua google cloud sdk

Chúng ta tự cài cloud SDK theo hướng dẫn ở đây : https://blog.cloud-ace.vn/developer-tools/connect-toi-google-cloud-sql-tu-local-phan-1-cai-dat-cloud-sdk/

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Cloud Shell là một con VM được cài sẵn SDK đề thực hành, trước hết cần bật Cloud Shell lên tại màn hình Cloud Console:

Tại Cloud Shell chúng ta chạy lệnh :

gcloud compute ssh <tên instance> --zone=<tên zone mà VM đó đang thuộc>

Một popup Authorize hiển thị, hãy click button Authorize nhé. Nếu Cloud Shell nó chưa có ssh key thì nó tạo ra ở lần đầu chạy. Hãy tham khảo hình dưới sau khi chạy lệnh gcloud trên sẽ ssh vào VM mong muốn.

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài blog tiếp theo. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Cloud Ace để được tư vấn về Google Workspace, GCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *