October 17, 2021

Remote vào Virtual Machine Google Compute Engine từ Mac, Linux

Lần trước đã có bài Remote vào Virtual Machine (VM) Google Compute Engine từ Windows bằng Putty và WinSCP ( ở đây ), lần này mình trình bày cách remote vào VM từ máy Mac và Linux.

Video hướng dẫn thực hành cụ thể.

Trước tiên theo hướng dẫn ở bài tạo VM trên Google Compute Engine ( ở đây ) ta đã tạo được một VM như bên dưới. Trên Mac/Linux ta sẽ tạo ra SSH keypair để connect tới VM vừa tạo. Ta cần chú ý External IP tức là IP của VM để remote từ bên ngoài vào.

VM vừa tạo có IP là 34.85.5.205

Các bước tiếp theo cần làm là:

  • Tạo SSH key pair trên Mac/Linux
  • Setting key pair vừa tạo được vào VM bằng giao diện web của GCP
  • Remote từ Mac/Linux vào VM

Tạo SSH key pair trên Mac/Linux

Mở terminal rồi chạy lệnh ssh-keygen -t rsa , hệ thống sẽ tạo ra SSH key pair và defaul lưu vào file id_rsa.pub (trong hình dưới là: /Users/macbook/.ssh/id_rsa.pub)

Setting key pair vừa tạo được vào VM bằng giao diện web của GCP

  • Trước tiên ta truy cập vào file id_rsa.pub vừa được tạo bằng lệnh cat ~/.ssh/id_rsa.pub rồi copy nội dung file đó (Command+C) như hình dưới

Click tiếp vào link bên dưới SSH Keys rồi click tiếp Add items, rồi paste key pair vào vùng Enter entire key data, Rồi Save lại.

Remote từ Mac/Linux vào VM

Từ terminal của Mac/Linux ta remote tới VM bằng lệnh ssh <IP của VM> (Ví dụ đối với VM trong hình trên sẽ là : ssh 34.85.5.205 ). Ta sẽ có kết quả đã remote tới VM như hình dưới.

ssh 34.85.5.205

Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ tự mình remote vào VM, ngoài ra trong quá trình setting có chỗ nào không hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia của Cloud Ace để được hỗ trợ tốt hơn.

One thought on “Remote vào Virtual Machine Google Compute Engine từ Mac, Linux

Comments are closed.