October 18, 2021
google drive

[Google Workspace] Hướng dẫn thay đổi license Google Drive cho User

Nếu trên Admin Console đang tồn tại license Drive storage, người quản trị có thể cấp license cho Users theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Đăng nhập vào Admin Console của Google Workspace tại https://admin.google.com và chọn Users.

Chọn Users tại Admin Console

Danh sách các Users đang tồn tại trên Admin Console

2. Chọn User hoặc các Users sẽ thay đổi đến cùng một Google Drive license

Chọn User sẽ áp dụng license và chọn More

Chọn Assign licenses

3. Chọn License sẽ sử dụng cho Users

Chọn các Google Drive licenses đang có trên Admin Console

Chọn ASSIGN để hoàn tất thay đổi license

Lưu ý: Các licenses đã được assign trước đó trong một số trường hợp sẽ cần 24 tiếng để có thể áp dụng lại cho User mới.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Cloud Ace để được tư vấn về Google Workspace, GCP nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *