October 19, 2021
Windows10 and Linux

Hướng dẫn tạo file CSR để đăng ký SSL trên Windows và Linux

1.Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows:

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm OpenSSL cho Windows tại link bên dưới:

Visual C++ 2008 Redistributables hay cao hơn
Win64 OpenSSL v0.9.8ze hay cao hơn

Bước 2: chạy file C:OpenSSLbinopenssl.exe và tiến hành tạo file key bằng command như hình:

Bước 3: tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết bằng command như hình bên dưới:

tại đây bạn tiến hành ghi vào các thông tin cho file như sau:

Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
Email Address []: điền thông tin email đăng ký

tiếp theo kiểm tra trong thư mục C:OpenSSLbin để kiểm tra 2 file key và CSR đã được tạo như hình:

 

2.Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL trên Linux:

Đầu tiên bạn khởi tạo 1 thư mục trên máy tính linux để lưu trữ file bằng cách

Mở màn hình command line lên và tạo folder như hình:

Sau đó bạn tiến hành tạo file CSR từ file example.key như hình sau:

 

****************het****************

thank you very much to watch it

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →