October 20, 2021

Khởi Tạo VPN Trên VW GCP Kết nối qua Linux local IOS Max

Để khởi tạo VPN trên môi trường server computer GCP chúng ta phải có 1 account GCP chúng ta tiến hành như sau:

Bước 1:

Vào link https://console.cloud.google.com/home/dashboard để đăng nhập và khởi tạo 1 project cho VPN hoặc chọn project đã có

Bước tiếp theo:

Tiến hành tạo instance theo hình:

Save để tao 1 instance VW cho computer GCP

Tiếp theo bạn mở màn hình SSh lên từ VW GCP nó sẽ mở màn hình SSH như hình:

Tại đây bạn gõ lệnh:

Wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh rồi enter

Nó sẽ mở ra màn hình:

Tại màn hình trên bạn gõ lệnh theo hình:

Để show và chỉnh sưa thông tin name VPN và user name và pass kết nối tới server VW GCP như hình:

Tại màn hình này bạn tiến hành gõ thông tin như trên

Và ghi nhớ thông tin để đăng nhập vào vpn kết nối tới server VW GCP

Lưu ý thông tin phải để trong nháy đơn ví dụ như defaut là ‘xxxxxx’

Save file và tiến hành về màn hình SSH gõ lệnh theo hình:

Gõ lệnh tại đấu nhắc là sudu sh vpnsetup.sh rồi enter

Hệ thống sẽ tự động cài đặt vpn vào VW GCP hoàn thành như hình:

Tiếp theo bạn tiến hành cấu hình vpn kết nối từ local tới VW GCP làm như sau

Bước tiếp theo:

Từ màn hình máy tính local max OS bạn chọn mục như hình:

Nó sẽ mở ra màn hình:

Tại màn hình trên chọn đấu + để thêm mới 1 network sẽ mở ra màn hình con và chọn mục Interface là VPN sau đó nhấn nút connect

Tiếp theo từ màn hình :

Bạn chọ mục Configuration chọn mạng default nó mở ra màn hình đặt tên mạng VPN như hình trên, nhập tên bất ký nào đó xong nhấn nút khởi tạo “ Create

Sau đó tiếp là nhập thông tin như hình:

Nhập vao IP là  External IP của instance vào ô Server address và nhận user account là tên khởi tạo login vpn bước trên vào ô, sau đó nhấn nút Authenication Setting…

Nó sẽ mở ra màng hình :

Tại màn hình này nó yêu cầu đăng nhập mật khẩu pass vào và Shared secret với tên ‘YOUR_IPSEC_PSR’ đã khởi tạo file vpnsetup.sh trên

Sau đó nhấn ok

Tiếp theo tại màn hình :

Nhấn nút connet nó mở ra màn hình nhỏ trên nhấn nút Apply lúc nảy nó xác thực kết nối tới server VW GCP từ local hình hệ thống xác thực :

Sau khi xác thực xong nhấn nút Advanced..

Nó sẽ mở ra màn hình:

Từ màn hình này tab “Options” checked vào 2 mục tiếp theo là mục thứ 3 từ trên xuống  và mục check user verbise logging sao đó nhấn nút OK

Và nó trả về màn hình chính và nhấn nút Apply như hình:

Lúc này server đả kết nối từ local vào VW GCP qua VPN rồi , để kiểm tra thì từ màng hình local trên Chrome vào google tìm myip sẽ thấy lúc này máy local là máy server VW GCP rồi đó nhé,  hình test:

Và xem Ip tại VW GCP kể kiểm tra hình:

Bạn đã kết nối và cấu hình VPN thành công.

****************het****************

thank you very much to watch it

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →