October 24, 2021

Cloud Pub/Sub – Hoạt động như thế nào?

Tiếp theo bài Cloud Pub/Sub là gì? , có trình bày nhưng đa số là các tính năng của nó ở mức chung chung, chưa nó về nguyên tắc hoạt động của nó để đảm bảo được Receiver nhận được message. Nay mình sẽ trình bày tiếp về luồng tin nhắn được gửi từ sender đến receiver như thế nào.

Trước tiến, trong Cloud Pub/Sub. Sender được gọi là publishers Receiver gọi là Subscriber

Ngoài khái niệm message, Cloud Pub/Sub có thêm một số khái niệm là Topic, Subscription, Message attribute:

 • Topic: là tên của tài nguyên (resource) chứa những tin nhắn được gửi lên bởi publisher.
 • Subscription: Tên của tài nguyên đại diện cho các dòng tin nhắn từ một hoặc một topic cụ thể nào đó được chuyển (delivered) đến Subscriber.
 • Message: tin nhắn – kết hợp giữa dữ liệu và các attributes
  publisher gửi lên topic và chuyển đến subscribers.
 • Message attribute: Là các cặp key-value mà publisher có thể định nghĩa cho message. Ví dụ:
  publisher định nghĩa ra cặp key-value là ana.org/language_tag = en, và cặp key-value được gắn vào message để đánh dấu message này dành cho subscriber nói tiếng anh.

Mối quan hệ giữa Publisher subscriber

Trong Cloud Pub/Sub có chứa nhiều Topic, một Topic có thể có nhiều Subscription , Mỗi Subscripton chứa nhiều Message


Luồng xử lý Message trong Cloud Pub/Sub

 1. Pulisher tạo Topic trên Cloud Pub/Sub service và gửi messsage lên Topic. một messaage chứa nội dung tin nhắn và có thể có thêm mô tả (message attributes) cho tin nhắn đó.
 2. Message sẽ được lưu trữ tại Message Storage cho đến khi tin nhắn được chuyển đến cho subscribers và nhận được phản hồi kết quả từ subscribers.
 3. Cloud Pub/Sub  sẽ chuyển tiếp message từ topic đến hàng đợi của tất cả subscriptions của nó. Mỗi subscriptions sau khi được tin nhắn, nó sẽ đẩy (push) message đó về cho subscriber. Hoặc subscriber có thể tự kéo (pull) message từ một subscription nào đó.
 4. Subscriber nhận được message đang chờ xử lý từ subscription.
  Subscriber sẽ xác nhận (ACK) từng tin nhắn từ subscription .
 5. Khi subscription nhận được tin nhắn xác nhận (ACK) của message đó thì thì message đó sẽ được xóa khỏi hàng đợi của subscription

Ở đây có vài điểm cần chú ý

Cloud Pub/Sub là bất đồng bộ (asynchronous) và không có trạng thái (stateless). Một message được gửi từ Publisher đến Subscription. Ở đây, Subscriber sẽ có 2 cách để có được message:

 • Subscriber kéo (pull) message: Subscriber chủ động lấy tin nhắn từ subscription, Mỗi lần lấy 1 message và chỉ cần thông qua giao thức http.
 • Subscription đẩy (push) message: Subscriber sẽ nhận message thụ động từ subscription, lúc này phải chỉ cho subscription cần đẩy message về Subscriber nào và phải thông qua giao thức https.

Cloud Pub/Sub đảm bảo là Subscriber nhận ít nhất 1 message. Nguyên nhân do một phần do cơ chế xác nhận tin nhắn của nó, Cloud Pub/Sub xóa tin nhắn nếu nó nhận được phản hồi xác nhân (ACK). Nếu
Subscriber nhận được message nhưng phản hồi chậm hoặc không phản hồi thì message đó sẽ được gửi lại lần nữa cho đến khi nhận được phản hồi.

Khi một message không được gửi đến cho subscriber nào thì sẽ bị xóa sau thời gian là 7 ngày. Do đó Cloud Pub/Sub không phải là nơi để mà lưu trữ message. Các bạn muốn lưu trữ lại message thì thêm 1 subcription để queue tin nhắn và 1 Subscriber lấy message để lưu. Bên dưới là một số service / application có thể làm publisher subscriber.

Các service / application có thể làm publisher và subscriber

Hy vọng bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về nguyên tắc hoạt động của Cloud Pub/Sub. Cách hoạt động của nó, mình đã biết rồi, vậy cách thực hiện và xài Cloud Pub/Sub như thế nào thì mình sẽ tiếp tục post ở bài sau.

Liên hệ ngay với chúng tôi, Cloud Ace Việt Nam để được tư vấn về G Suite, Google Cloud Platform (GCP).

Bao Vuong

Vương hiện là Cloud Engineer của Cloud Ace Vietnam.+6 năm kinh nghiệm phát triển backend +2 năm kinh nghiệm Data Analytics +1 năm kinh nghiệm Machine Learning

View all posts by Bao Vuong →