October 19, 2021

Upload file to Google Cloud Storage with App Engine

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng App Engine để upload file lên Google Cloud Storage.

Trước tiên bạn cần biết cách tạo deploy Java Web lên Google App Engine. Nếu chưa biết có thể tham khảo tại đây.
Đến đây tôi xem như bạn đã có thể tạo deploy thành công.

Trước tiên chúng ta cần tạo bucket trong Cloud Storage.

Điền tên bucket rồi click button Create. Những thông tin khác tạm thời không thay đổi.

Tiếp theo, để làm việc với Cloud Storage, trước hết chúng ta cần add library.
Tại file pom.xml, add dependency:

<dependency>
    <groupId>com.google.cloud</groupId>
    <artifactId>google-cloud-storage</artifactId>
    <version>1.38.0</version>
</dependency>

Và remove dependencyManagement sau nếu có:

<dependencyManagement>
    <dependencies>
       <dependency>
          <groupId>com.google.cloud</groupId>
          <artifactId>google-cloud-bom</artifactId>
          <version>0.64.0-alpha</version>
          <type>pom</type>
          <scope>import</scope>
       </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>

Tại file app.yaml, chỉ định bucket name vừa mới tạo ở trên.


Tại file index.html, tạo form đơn giản để upload file.

Tại file HelloAppEngine.java, thêm xử lý upload file lên Cloud Storage như sau:

Tiến hành deploy lên App Engine.
Thực hiện upload file lên Cloud Storage.

Upload file thành công.

Kiểm tra file trong bucket của Cloud Storage.