October 14, 2021

Hiểu Database hơn với tính năng Query Insight – Google Cloud SQL

Đối với các Database Administrator (DBA) thì việc vận hành hệ thống Database ổn định là một trong những công việc chính và việc “ổn định” cũng sẽ quyết định sự thành công của ứng dụng khi trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm từ phía người dùng.

Nếu mọi người đang sử dụng giải pháp Cloud SQL của Google Cloud Platform, thì trong tháng 1 năm 2021 Google đã thông báo một tính năng mới là Query Insights sẽ được cung cấp miễn phí cho các instances chạy PostgreSQL (Cloud SQL for PostgreSQL).

Release notes: https://cloud.google.com/sql/docs/release-notes#January_28_2021

Với Query Insights thì các DBA sẽ có một giao diện nền Web trực quan giúp theo dõi, xác định các vấn đề đang diễn ra cũng như nắm bắt nhanh ảnh hưởng từ những câu truy vấn đang thực thi trên instance Database của mình.

Giao diện Query Insight trực quan trên GCP Console của Cloud SQL
Chi tiết từng câu truy vấn đang được thực thi trên Cloud SQL for PostgreSQL instance

Lưu ý: Hiện tại tính năng Query Insight được Google cung cấp miễn phí.

Hướng dẫn bật tính năng Query Insight trên Cloud SQL for PostgreSQL.

  1. Đối với các instance Cloud SQL for PostgreSQL tạo mới

Việc enable tính năng Query Insight có thể thực hiện ngay trên giao diện khi khởi tạo instance.

Hoặc nếu đang sử dụng Gcloud command của Google thì chúng ta cũng có thể enable trực tiếp bằng cú pháp

# gcloud sql instances create my-instance --tier db-f1-micro --database-version=POSTGRES_12 --region=us-central --root-password=<PASSWORD> --<strong>insights-config-query-insights-enabled</strong>

Sau khi đã hoàn tất việc enable, chúng ta có thể kiểm tra lại để đảm bảo chính xác tính năng Query Insight đã được áp dụng

Trên giao diện Console, tại mục Query Insight trong Instance Cloud SQL sẽ xuất hiện dữ liệu

Trên giao diện Command line

# gcloud sql instances describe <cloudsql-postgresql-instance-name> 
queryInsightEnabled: true là giá trị xác định instance đang được bật Query Insight

2. Đối với các instance Cloud SQL for PostgreSQL đã tạo trước đó

Trên giao diện Console của Cloud SQL, sử dụng chức năng Edit và enable tính năng Query Insight và Save.

Đối với giao diện Command line, cú pháp sẽ như sau

# gcloud sql instances patch <cloudsql-postgresql-instance-name> --insights-config-query-insights-enabled
cmd222

Trong những bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn để hiểu về những ứng dụng thực tế để xác định vấn đề làm chậm Database với sự giúp đỡ của Query Insight trên Cloud SQL for PostgreSQL.

Cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *