October 23, 2021

Giới thiệu về Stackdriver

Stackdriver with Google

Đối với các hệ thống on-premises, thì chắc các bạn đã quen với việc logging, monitoring, …

Vậy khi làm việc với GCP, thì việc đó cũng không tránh khỏi. Google đã cung cấp bộ sản phẩm Stackdriver để chúng ta làm việc đó.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các sản phẩm trong bộ Stackdriver.

1. Stackdriver Logging

Identify Trends, Prevent Issues
Stackdriver logging cho phép bạn lưu trữ, tìm kiếm, phân tích, theo dõi và cảnh báo. Bạn có thể ghi log từ ứng dụng và hệ thống thông qua API. Thậm chí bạn có thể phân tích real-time những thông tin log.

2. Stackdriver Monitoring

Full-Stack Monitoring, Powered by Google

Stackdriver Monitoring thu thập số liệu, event, metadata từ Google Cloud Platform, Amazon Web Services hoặc các ứng dụng phổ biến khác như Cassandra, Nginx, Apache Web Server, Elasticsearch. Stackdriver Monitoring nhận vào những data đó và tạo thông tin chi tiết thông qua dashboards, charts, and alerts.

3. Stackdriver Error Reporting

Fix Problems Faster
Stackdriver Error Reporting tổng hợp và hiển thị error phát sinh trong các cloud service đang chạy. Các ngôn ngữ được support là Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, and Ruby. Nếu bạn muốn sử dụng cho các app Android hoặc iOS thì bạn nên sử dụng Firebase Crash Reporting.

Stackdriver Error Reporting thì có sẵn cho Google Cloud Functions, Google App Engine standard environment và có bản Beta cho Google App Engine flexible environment, Google Compute Engine, and AWS EC2.

Thông tin trong Stackdriver Error Reporting được giữ lại trong 30 ngày.

4. Stackdriver Trace

Stackdriver Trace là hệ thống distributed tracing mà nó sẽ thu thập data từ Google App Engine, Google Load Balancers và hiển thị real-time tại Google Cloud Platform Console. Nó giúp bạn hiểu mất bao lâu để app của bạn xử lý request, và mất bao lâu để hoàn thành các hoạt động như gọi RPC. Hiện tại, Stackdriver Trace thu thập data end-to-end cho các request gửi đến App Engine và bổ sung data cho các cuộc gọi RPC khứ hồi tới các dịch vụ App Engine như Datastore, URL Fetch và Memcache.

5. StackdriverDebugger

Stackdriver Debugger cho phép bạn kiểm tra trạng thái của app tại bất cứ vị trị nào mà không làm dừng hoặc làm chậm app đang chạy. Stackdriver Debugger giúp xem trạng thái của app dễ dàng mà không cần thêm xử lý ghi log.