October 23, 2021
Cloud Functions icon

Create Restful API with Google Cloud Functions

Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng Google Cloud Functions để tạo 1 RESTful API đơn giản.

Trước khi thực hiện, chúng ta cần hiểu Google Cloud Functions là gì trước.

Google Cloud Functions is a lightweight compute solution for developers to create single-purpose, stand-alone functions that respond to Cloud events without the need to manage a server or runtime environment.

Các lợi ích của Cloud Functions:

 • Cách đơn giản nhất để run code trên cloud. Tập trung vào code hơn là việc vận hành server.
 • Automatically scales, highly available and fault tolerant
 • Không cần server.
 • Chỉ trả phí khi code run.
 • Kết nối đến các cloud services khác.

Các step cơ bản để làm việc với Cloud Functions:

Note: Google Cloud Functions sử dụng Flask để xử lý request.

1. Từ menu của Google Console Platform, chọn Cloud Functions.
2. Click button “create function”
3. Nhập thông tin để tạo function như bên dưới.

 • Name: là function name, sau khi tạo sẽ có url dạng https://YOUR_REGION-YOUR_PROJECT_ID.cloudfunctions.net/FUNCTION_NAME
 • Memory allocated: là lượng RAM được cấp khi code run.
 • Trigger: là phương thức để gọi function, ở đây mình dùng HTTP để gọi đến function này.
 • Source code: bạn có thể code trực tiếp hoặc upload source.
 • Runtime: Mình dùng Python. Ngoài ra có support NodeJS.
 • main.py: Ở đây mình có định nghĩa function get_user
 • Function to execute: Điền tên function trong source bạn muốn execute. Của mình là get_user

4. Click button Create và đợi Cloud Functions deploy source.
5. Sau khi deploy xong, chọn tab “Trigger”, chúng ta có HTTP endpoint như hình dưới. Đây là endpoint để gọi đến function chúng ta vừa tạo.

Thực hiện test không param:

Có param: