November 24, 2021

[RPA] How to publish and run RPA Process

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để publish process và run nó.

Step 1: Login vào https://cloud.uipath.com/ để tạo Tenants

Nhập Tenant name và click Save. Các thông số khác tạm thời để default.

Sau khi tạo thì có 1 cái Tenant. Click vào link “Orchestrator” để đến trang quản lý Orchestrator

Step 2: Login UiPath Assistant

Sau khi click “Sign in”, UiPath sẽ tự động open 1 tab trên browser để Auth.
Sau khi Auth, chọn Open như hình dưới.

Khi Sign in thành công, UiPath sẽ có trạng thái như sau:

Step 3: Create Folder

Step 4: Publish package

Điền thông tin và click Next

Step 5: Setting user role and Unattended Robot

Trên Window, open CMD và thực thi lệnh để lấy username của máy: whoami

Sau đó điền thông tin vừa lấy ở trên vào Domain\Username.

Step 6: Update machines license

Step 7: Add machines in folder

Step 8: Create process

Chọn package mà bạn đã publish trước đó, chọn version, và entry point.

Trường hợp package yêu cầu các lib khác thì chọn, ở đây không có yêu cầu nên tiếp tục Next

Điền các thông tin theo ngữ cảnh

Step 9: Kiểm tra UiPath Assistant đã có process chưa

Step 10: Run process by UiPath Assistant

Step 11: Run process by Cloud

Step 12: Run by Trigger

Setup thời gian run process sao cho phù hợp với yêu cầu

Như vậy là ta đã setup để có thể run process từ UiPath Assistant, Cloud và Trigger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *