October 23, 2021
Cloud Computing

Glossary về Cloud Computing tham khảo

A

Ancestor

Một đối tượng Datastore là cha của đối tượng khác

Ancestor Query

Truy vấn trên một nhóm đối tượng duy nhất bằng cách sử dụng khóa của đối tượng cha. Theo mặc định, kết quả của truy vấn như vậy là nhất quán.

Apache Ant

Thư viện Java của bên thứ ba được sử dụng để xây dựng và thử nghiệm các ứng dụng App Engine. Apache Ant không phải là công cụ của Google.

Apache Hadoop

Apache Hadoop hay Hadoop là một software framework hỗ trợ các ứng dụng phân tán dữ liệu chuyên sâu theo một giấy phép miễn phí. Nó cho phép các ứng dụng làm việc với hàng ngàn máy tính tính toán độc lập và petabyte dữ liệu. Hadoop được bắt nguồn từ các bài báo MapReduce của Google và Google File System (GFS).

API key

Là một mã được truyền vào khi nó gọi một API. Các khóa API xác định ứng dụng hoặc dự án trên Cloud khi thực hiện gọi đến API.

App Engine

Google App Engine là nền tảng có khả năng mở rộng cao của Google để phát triển và lưu trữ các dịch vụ web. Nó bao gồm các runtimes và SDK cho một số ngôn ngữ lập trình phổ biến.

App Engine SDK

Bộ công cụ phát triển phần mềm App Engine (SDK) cho Java, Python và Go đều bao gồm một ứng dụng máy chủ web mô phỏng tất cả các dịch vụ App Engine trên máy tính cục bộ của bạn. Mỗi SDK bao gồm tất cả các API và thư viện có sẵn trên App Engine.

App.yaml

Các ứng dụng Python, Go và PHP phải sử dụng app.yaml là tập tin cấu hình chính cho các ứng dụng Python.

AppCfg Command Line Tool

Lệnh appcfg.py tải lên các phiên bản mới của mã nguồn, cấu hình và các file tĩnh cho ứng dụng của vào App Engine. Cũng có thể sử dụng lệnh này để quản lý các chỉ mục Datastore và quản lý log dữ liệu tải về.

Appengine-web.xml

appengine-web.xml là một tệp cấu hình cần thiết cho các ứng dụng Java. Ở mức tối thiểu, tệp này chỉ định ID và phiên bản của ứng dụng.

Application ID

Là ID duy nhất của ứng dụng tạo ra, thường nó định hiển thị ở dạng: YOUR-PROJECT-ID.appspot.com.

Ancestor

Một đối tượng Datastore là cha của đối tượng khác

Ancestor Query

Truy vấn trên một nhóm đối tượng duy nhất bằng cách sử dụng khóa của đối tượng cha. Theo mặc định, kết quả của truy vấn như vậy là nhất quán.

Apache Ant

Thư viện Java của bên thứ ba được sử dụng để xây dựng và thử nghiệm các ứng dụng App Engine. Apache Ant không phải là công cụ của Google.

Apache Hadoop

Apache Hadoop hay Hadoop là một software framework hỗ trợ các ứng dụng phân tán dữ liệu chuyên sâu theo một giấy phép miễn phí. Nó cho phép các ứng dụng làm việc với hàng ngàn máy tính tính toán độc lập và petabyte dữ liệu. Hadoop được bắt nguồn từ các bài báo MapReduce của Google và Google File System (GFS).

API key

Là một mã được truyền vào khi nó gọi một API. Các khóa API xác định ứng dụng hoặc dự án trên Cloud khi thực hiện gọi đến API.

App Engine

Google App Engine (GAE) là nền tảng có khả năng mở rộng cao của Google để phát triển và lưu trữ các dịch vụ web. Nó bao gồm các runtimes và SDK cho một số ngôn ngữ lập trình phổ biến.

App Engine SDK

Bộ công cụ phát triển phần mềm Google App Engine (SDK) cho Java, Python và Go đều bao gồm một ứng dụng máy chủ web mô phỏng tất cả các dịch vụ App Engine trên máy tính cục bộ của bạn. Mỗi SDK bao gồm tất cả các API và thư viện có sẵn trên App Engine.

App.yaml

Các ứng dụng Python, Go và PHP phải sử dụng app.yaml là tập tin cấu hình chính cho các ứng dụng Python.

AppCfg Command Line Tool

Lệnh appcfg.py tải lên các phiên bản mới của mã nguồn, cấu hình và các file tĩnh cho ứng dụng của vào App Engine. Cũng có thể sử dụng lệnh này để quản lý các chỉ mục Datastore và quản lý log dữ liệu tải về.

Appengine-web.xml

appengine-web.xml là một tệp cấu hình cần thiết cho các ứng dụng Java. Ở mức tối thiểu, tệp này chỉ định ID và phiên bản của ứng dụng.

Application ID

Là ID duy nhất của ứng dụng tạo ra, thường nó định hiển thị ở dạng: YOUR-PROJECT-ID.appspot.com.

Appspot

Ứng dụng của bạn http://_your_app_id_.appspot.com theo mặc định.

Appstats

Mỗi Java và Python SDK bao gồm một bộ công cụ gọi là appstats để đo hiệu năng của ứng dụng. Appstats tích hợp với ứng dụng để ghi lại các sự kiện và nó cung cấp một giao diện quản trị dựa trên web để xem lại các thống kê.

Asynchronous Datastore

API Async Datastore cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi song song, không chặn khi gọi đến datastore và để truy xuất kết quả của các cuộc gọi này sau này trong quá trình xử lý yêu cầu.

Authentication

Ứng dụng App Engine có thể xác thực người dùng bằng bất kỳ một trong ba phương pháp sau: Tài khoản Google, tài khoản trên miền G Suite của riêng bạn hoặc số nhận dạng OpenID.

Amazon Web Services (AWS)

Amazon web services là một nền tảng điện toán đám mây phát triển toàn diện được cung cấp bởi Amazon.com.

Azure

Azure là nền tảng  điện toán đám mây được cung cấp bới Microsoft.

B

Backend Instance

Một trường hợp được miễn thời hạn yêu cầu và có quyền truy cập vào nhiều bộ nhớ và CPU hơn các trường hợp thông thường. Thời lượng của nó được xác định bởi cấu hình của bạn với việc mở rộng giới hạn dựa trên cài đặt.

Backends.yaml

Các ứng dụng Python phải sử dụng backends.yaml để cấu hình các dịch vụ chạy dưới backend. Các ứng dụng Java có thể sử dụng backends.yaml hoặc backends.xml.

Billable Quota

Là số tiền tối đa được sử dụng tài nguyên do bạn hoặc quản trị viên của ứng dụng đặt, để ngăn chi phí của đơn đăng ký vượt quá ngân sách.

Blob

Một từ viết tắt cho “Binary Large Object”. Một blob có thể tham chiếu đến một đối tượng dữ liệu lớn trong API blobstore, hoặc nó có thể ám chỉ một kiểu thuộc tính trong API Datastore.

Blobstore API

Được hỗ trợ trong Java, Python và Go, blobstore API cho phép ứng dụng của bạn phân phối các đối tượng dữ liệu.

C

Capabilities API

Được hỗ trợ trong Java, Python và Go, ứng dụng của bạn có thể phát hiện thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình cho các API cụ thể. Với thông tin này, bạn có thể vô hiệu hóa khả năng không khả dụng trong ứng dụng của mình trước khi nó tác động đến người dùng.

CCMM

Cloud Computing Maturity Model. Xác định năm giai đoạn tiến hóa cho một trung tâm dữ liệu doanh nghiệp để di chuyển sang điện toán đám mây. Năm giai đoạn là: hợp nhất, ảo hóa, tự động hóa, tiện ích và đám mây.

CDN

Content delivery network. Mạng phân phối nội dung – Hệ thống bao gồm nhiều máy tính có chứa bản sao dữ liệu, được đặt ở các vị trí khác nhau trên mạng để khách hàng có thể truy cập bản sao gần nhất với họ.

CGI

Common Gateway Interface (CGI), cung cấp giao thức chuẩn cho các máy chủ web để thực thi các chương trình như các ứng dụng giao diện điều khiển (còn gọi là các chương trình giao diện dòng lệnh) chạy trên máy chủ tạo ra các trang web độn.

Channel API

Được hỗ trợ trong Java, Python và Go, Channel API tạo kết nối liên tục giữa ứng dụng của bạn và máy chủ của Google, cho phép ứng dụng của bạn gửi tin nhắn cho khách hàng JavaScript trong thời gian thực mà không cần sử dụng tính năng bỏ phiếu.

Cloud application

Lớp trên cùng của Cloud Computing Stack, nơi các ứng dụng tương tác với trình duyệt web của khách hàng. Ví dụ: Gmail và Salesforce.com

Cloud broker

Một thực thể tạo để duy trì mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Nó hoạt động như một kênh liên lạc giữa khách hàng dịch vụ đám mây và nhà cung cấp dịch vụ đám mây, chọn nhà cung cấp tốt nhất cho từng khách hàng và theo dõi các dịch vụ.

Cloud bursting

Là một kỹ thuật được sử dụng bởi các đám mây lai để cung cấp thêm tài nguyên cho các đám mây riêng trên cơ sở khi cần thiết. Nếu đám mây riêng có sức mạnh xử lý để xử lý khối lượng công việc của nó, thì đám mây lai không được sử dụng.

Cloud Endpoints Frameworks

Google Cloud Endpoints Frameworks cho tiêu chuẩn App Engine bao gồm các công cụ, thư viện và khả năng cho phép bạn tạo API và thư viện ứng dụng từ ứng dụng App Engine.

Cloud Tools for Eclipse

Công cụ cho Eclipse là một plugin nguồn mở, tạo ra, kiểm thử và triển khai các ứng dụng môi trường chuẩn của App Engine của bạn từ bên trong Eclipse.

Concurrency

Đồng thời xảy ra khi các hệ thống thực hiện tính toán đồng thời và các tính toán này tương tác với nhau.

Concurrency Control

Kiểm soát đồng thời đảm bảo rằng các hệ thống tạo ra kết quả chính xác cho các hoạt động đồng thời trong khi nhận được các kết quả đó càng nhanh càng tốt.

Concurrent Request

App Engine có thể gửi nhiều yêu cầu song song với máy chủ web. Yêu cầu đồng thời được hỗ trợ bởi Java, Python 2.7 và Go.

Configuration File

ất cả các ứng dụng App Engine đều yêu cầu tệp cấu hình để đặt các chi tiết quan trọng như ID ứng dụng và số phiên bản. Các ứng dụng Python, PHP và Go phải sử dụng app.yaml làm tệp cấu hình chính của chúng. Các ứng dụng Java sử dụng web.xml.

CPU Time

CPU Time là lượng thời gian mà một đơn vị xử lý trung tâm (CPU) trong trung tâm dữ liệu của Google xử lý các yêu cầu từ ứng dụng của bạn.

Cron Job

Các tác vụ được lên lịch chạy theo các khoảng thời gian đều đặn.

cron.xml

Đối với ứng dụng Java của bạn, một tệp cấu hình được gọi là tệp cron.xml hoặc cron.yaml kiểm soát các tác vụ được lịch trình. Nó bao gồm một số cặp định nghĩa công việc, mỗi cặp chứa thẻ <url> và thẻ <schedule>.

cron.yaml

Đối với các ứng dụng Java, Python và Go, một tệp cấu hình được gọi là cron.yaml kiểm soát các tác vụ đã lên lịch. Nó bao gồm một số cặp định nghĩa công việc, mỗi cặp chứa một trường url và một trường lịch biểu.

Custom Domain

Để phân phối ứng dụng của bạn trên một tên miền khác ngoài appspot.com, bạn cần đăng ký miền của mình với G Suite.

D

Datastore

Là một kho dữ liệu để phân phối, sao chép và tải cân bằng dữ liệu thông qua một API đơn giản. Nó cũng bao gồm một công cụ truy vấn mạnh mẽ và xử lý các giao dịch.

Datastore Blob Property

Đối với lưu trữ Datastore, bạn phải sử dụng kiểu giá trị thuộc tính blob để lưu trữ các chuỗi byte chưa mã hóa dài hơn 1500 byte.

Datastore Call Deadline

Là số lượng thời gian tối đa mà lệnh gọi API của bạn đến Datastore có thể mất. Nếu cuộc gọi API của bạn không hoàn thành trước thời hạn, Datastore sẽ hủy bỏ lỗi và trả về quyền kiểm soát cho ứng dụng của bạn.

Datastore Index

Mỗi truy vấn Datastore sử dụng một chỉ mục, một bảng chứa các kết quả cho truy vấn theo thứ tự mong muốn.

Datastore Index Configuration

Sử dụng các chỉ mục cho mỗi truy vấn mà ứng dụng của bạn tạo ra. Datastore cập nhật các chỉ mục này bất cứ khi nào một thực thể thay đổi, do đó, Datastore sẽ nhanh chóng trả về kết quả cho bạn khi ứng dụng của bạn thực hiện truy vấn. Để làm điều này, Datastore cần biết trước các truy vấn mà ứng dụng sẽ thực hiện. Bạn chỉ định các chỉ mục mà ứng dụng của bạn cần trong tệp cấu hình.

Denial of Service Protection Service

Cho phép bạn bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi hết hạn ngạch khi bị tấn công từ chối dịch vụ hoặc các hình thức lạm dụng tương tự. Bạn có thể liệt kê các địa chỉ IP hoặc mạng con, và dịch vụ này sẽ xóa các yêu cầu được định tuyến từ các địa chỉ hoặc mạng con đó trước khi App Engine gọi mã của bạn.

Deployment Descriptor

Các ứng dụng web Java sử dụng tệp mô tả triển khai được gọi là web.xml để xác định cách URL ánh xạ tới các servlet, URL nào yêu cầu xác thực và các thông tin khác.

Dev_appserver.py

Một công cụ dòng lệnh để tương tác với máy chủ phát triển python.

Dev_appserver.sh

Một công cụ dòng lệnh để tương tác với máy chủ phát triển java

Development Console

Máy chủ web phát triển bao gồm một ứng dụng web console.

Development Web Server

App Engine SDK bao gồm một máy chủ web phát triển để thử nghiệm ứng dụng của bạn trên máy tính của bạn.

Django

Django là framework để phát triển ứng dụng trên ngôn ngữ Python.

Docker

Phần mềm nguồn mở cho phép bạn tự động triển khai các ứng dụng bên trong các thùng chứa được gọi là container.

DoS

Là một hình thức tấn công từ chối dịch vụ

dos.xml

Một tập tin cấu hình cho phép các ứng dụng Java định cấu hình bảo vệ từ chối dịch vụ.

dos.yaml

Một tệp cấu hình cho phép các ứng dụng Python, Java hoặc Go định cấu hình bảo vệ từ chối dịch vụ.

E

E2C

Elastic Compute Cloud. Là một dịch vụ cloud của Amazon, cung cấp về hạ tầng máy chủ ảo.

Eclipse

Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp nguồn mở (IDE) cho các nhà phát triển Java. Các nhà phát triển Java chủ yếu sử dụng Eclipse, nhưng nó cũng hỗ trợ các ngôn ngữ khác (kể cả Python) vì bộ plugin mạnh mẽ của nó.

Entity

Datastore ghi dữ liệu trong các đối tượng được gọi là entities và entities có một khóa xác định thực thể.

Entity Group

Nhóm thực thể là một tập hợp các thực thể có khóa tất cả chỉ định cùng một thực thể gốc.An

Experimental

Các tính năng được đánh dấu là ” Experimental”; là những tính năng mới sáng tạo đang phát triển nhanh chóng.

Exploding Index

Chỉ mục tùy chỉnh tham chiếu đến nhiều thuộc tính có nhiều giá trị có thể rất lớn chỉ với một vài giá trị. Để ghi lại hoàn toàn các thuộc tính như vậy, bảng chỉ mục phải bao gồm một hàng cho mọi kết hợp các giá trị của các thuộc tính được lập chỉ mục.

F

Federation

Là hành vi kết hợp dữ liệu hoặc danh tính trên nhiều hệ thống. Liên kết có thể được thực hiện bởi một nhà cung cấp đám mây hoặc bởi một nhà môi giới đám mây.

Filter Class

Bộ lọc là một lớp hoạt động trên một yêu cầu như một servlet, nhưng có thể cho phép xử lý yêu cầu tiếp tục với các bộ lọc hoặc servlet khác.

Firebase

Firebase là một nền tảng di động giúp bạn nhanh chóng phát triển các ứng dụng chất lượng cao, phát triển ứng dụng cho người dùng lớn.

Firebase authentication

Dịch vụ xác thực của Google hỗ trợ đăng nhập người dùng cuối cho các ứng dụng khách sử dụng thông tin đăng nhập từ các nhà cung cấp nhận dạng được liên kết phổ biến như Google, Facebook hoặc Twitter.

Frontend Instance

Một cá thể chạy mã và chia tỷ lệ động dựa trên các yêu cầu gửi đến nhưng bị giới hạn trong thời gian một yêu cầu có thể chạy.

G

Go Programming Language

Bằng cách diễn đạt, ngắn gọn, sạch sẽ và hiệu quả, ngôn ngữ lập trình Go là một dự án nguồn mở để làm cho các lập trình viên hoạt động hiệu quả hơn. Các cơ chế đồng thời của nó giúp dễ dàng viết các chương trình được tối ưu hóa cho các máy đa lõi và nối mạng trong khi hệ thống kiểu mới của nó cho phép xây dựng chương trình linh hoạt và mô đun.

Google App Engine Launcher

SDK Python dành cho Windows và Mac bao gồm trình khởi chạy Google App Engine, một ứng dụng chạy trên máy tính của bạn và cung cấp giao diện đồ họa giúp đơn giản hóa nhiều tác vụ phát triển App Engine phổ biến.

Google App Engine SDK

Với App Engine, bạn có thể xây dựng các ứng dụng web cho môi trường chuẩn bằng cách sử dụng các ngôn ngữ Java, Python, PHP hoặc Go programming. Ứng dụng của bạn chạy trong môi trường “hộp cát” được bảo mật để tách biệt ứng dụng của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật.

Google Apps

Là một dịch vụ ứng dụng trên cloud của Google bao gồm bộ sản phẩm văn phòng, email và chia sẻ tài liệu, cũng như Gmail, Google Talk cho nhắn tin trò chuyện, Lịch Google và Google Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Google Cloud Platform Console

Giao diện người dùng dựa trên web để quản lý ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển nền tảng đám mây của Google để tạo ứng dụng mới, thay đổi phiên bản ứng dụng của bạn đang phân phát và thực hiện các tác vụ như xem nhật ký lỗi và phân tích.

Google Protocol RPC Library

Thư viện RPC Protocol của Google là một cách đơn giản để tạo các dịch vụ gọi thủ tục từ xa (RPC) dựa trên web, được xác định rõ, dễ sử dụng.

Google Web Toolkit (GWT)

Bộ công cụ web của Google (GWT) là bộ công cụ phát triển mã nguồn mở miễn phí để xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng dựa trên trình duyệt phức tạp. Mục tiêu của nó là cho phép phát triển sản xuất các ứng dụng web hiệu suất cao mà không cần nhà phát triển phải là chuyên gia về các trình duyệt, XML, HttpRequest và JavaScript.

H

Hadoop

Hadoop là một mềm nguồn mở hỗ trợ việc xử lý các tập dữ liệu lớn trong một môi trường tính toán phân tán. Nó cho phép các ứng dụng hoạt động với hàng nghìn nút và petabyte dữ liệu. Nó được viết bằng Java và một phần của…

Hybrid cloud

Sự kết hợp của hai hoặc nhiều đám mây (riêng tư, cộng đồng hoặc công khai) vẫn là các thực thể duy nhất nhưng được liên kết với nhau bằng công nghệ được chuẩn hóa hoặc độc quyền cho phép tính di động dữ liệu và ứng dụng.

I

IaaS

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ – Dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, theo đó môi trường ảo hóa được cung cấp như một dịch vụ qua Internet bởi nhà cung cấp. Cơ sở hạ tầng có thể bao gồm máy chủ, thiết bị mạng và phần mềm.

Idle Instances

Các trường hợp không hoạt động hoặc đối tượng đang chờ để nhận thêm tải cho ứng dụng của bạn.

Index

Mỗi truy vấn Datastore sử dụng một chỉ mục, một bảng chứa các kết quả cho truy vấn theo thứ tự mong muốn. Datastore duy trì một chỉ mục cho mỗi truy vấn mà một ứng dụng dự định thực hiện.

index.yaml

Một tệp cấu hình cho các chỉ mục Datastore có sẵn cho các ứng dụng Python, Java và Go.

Instance

Một môi trường ảo nhỏ để chạy mã của bạn với số lượng CPU và bộ nhớ được dành riêng.

Intercloud

Đám mây toàn cầu, tương tự như khái niệm Internet là mạng lưới toàn cầu của các mạng.

Intracloud

Một Intercloud chỉ bao gồm các đám mây riêng.

J

Java Archive (JAR)

Là một gói ứng để phân phối các ứng dụng Java hoặc các thư viện Java qua Internet.

Java Data Object (JDO)

Một giao diện chuẩn để lưu trữ các đối tượng chứa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Tiêu chuẩn định nghĩa các giao diện để chú thích các đối tượng Java.

Java Development Server

Một máy chủ web phát triển để thử nghiệm ứng dụng của trên máy tính của bạn. Máy chủ web phát triển mô phỏng môi trường thời gian chạy Java của

Java Persistence API (JPA)

Java persistence API (JPA) là một giao diện chuẩn để lưu trữ các đối tượng chứa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quan hệ. Tiêu chuẩn định nghĩa các giao diện để chú thích các đối tượng Java, truy xuất các đối tượng bằng các truy vấn và tương tác với một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các giao dịch.

Java Runtime Environment (JRE)

Các ứng dụng App Engine có thể được triển khai bằng ngôn ngữ lập trình Java và các ngôn ngữ khác sử dụng máy ảo java.

K

Key

Khóa là một mã định danh duy nhất cho mỗi thực thể trong Datastore. Các khóa bao gồm một loại, một tên duy nhất được gán bởi ứng dụng hoặc Datastore

Kind

Mỗi thực thể Datastore là một loại cụ thể, mà chỉ đơn giản là một tên được chỉ định bởi ứng dụng. Một loại phân loại thực thể cho mục đích truy vấn.

Kindless Query

App Engine Datastore trả về tất cả các thực thể khớp với các ràng buộc truy vấn bất kể loại nào.

Kubernetes

Phần mềm mã nguồn mở cho phép bạn tự động hóa việc triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng được phân phối trên các cụm máy chủ.

L

LAMP

Từ viết tắt cho một gói giải pháp của phần mềm nguồn mở miễn phí cho các ứng dụng dựa trên web bao gồm Linux, Apache, MySQL và PHP.

M

MapReduce

Một mô hình tính toán do Google phát triển để thực hiện tính toán phân tán hiệu quả trên các tập dữ liệu lớn. Mapreduce được hỗ trợ trên các thời gian chạy Java và Python. Các giá trị dữ liệu đầu vào trong mô hình MapReduce được ánh xạ (các khoá tra cứu được gán) và được lưu trữ trong lưu trữ trung gian, sau đó các cặp khóa-giá trị kết quả được xáo trộn (đối chiếu theo khóa) và cuối cùng là các giá trị được đối chiếu được giảm xuống (thao tác để mang lại kết quả mong muốn).

Memcache

Là một dịch vụ lưu trưc dữ liệu trong bộ nhớ phân tán để tăng tốc các truy vấn Datastore phổ biến. Memcache được hỗ trợ trên Java, Python và Go runtimes.

Metadata Queries

Truy vấn siêu dữ liệu xây dựng các biểu thức trả về siêu dữ liệu từ kho dữ liệu của bạn về không gian tên, loại và thuộc tính. Các truy vấn trả về siêu dữ liệu của bạn trong các thực thể được tạo động. Việc sử dụng phổ biến nhất cho siêu dữ liệu là thực hiện.

N

Namespaces API

Namespaces API trong Google App Engine cho phép bạn tách riêng các thực thể thành các không gian tên cụ thể.

O

OAuth

OAuth là giao thức cho phép người dùng cấp quyền hạn chế cho bên thứ ba truy cập ứng dụng web mà không chia sẻ thông tin xác thực (tên người dùng và mật khẩu) của họ với bên thứ ba. Bên thứ ba có thể là ứng dụng web hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác có khả năng gọi trình duyệt web cho người dùng, chẳng hạn như ứng dụng dành cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh.

P

Parent Entity

Một thực thể cha là gốc của một nhóm thực thể.

Pending Latency

Lượng thời gian yêu cầu tiêu tốn trong hàng đợi yêu cầu đang chờ xử lý trong khi chờ đợi để được phân phát.

Private cloud

Các dịch vụ được cung cấp qua Internet hoặc qua mạng nội bộ riêng tư để sử dụng, không có sẵn cho công chúng.

Public cloud

Các dịch vụ được cung cấp qua Internet công cộng và có sẵn cho bất kỳ ai muốn mua dịch vụ.

Pending Request Queue

Hàng đợi yêu cầu đang chờ xử lý trong đó các yêu cầu đang chờ xử lý chờ khi không có trường hợp nào khả dụng để phân phối chúng. Theo mặc định, App Engine tự động xác định thời gian yêu cầu chờ trong hàng đợi đang chờ xử lý, nhưng bạn cũng có thể định cấu hình thủ công điều này và các khía cạnh khác của xử lý tác vụ trong tệp cấu hình của mỗi mô-đun.

Pull Queue

A pull queue is a type of task queue in which a task consumer “pulls” tasks from your application, processes them outside your application, and then deletes them. The task consumer can be part of your App Engine application (such as a backend) or a system outside of App Engine (using the Task Queue REST API).

Python Development Server

SDK App Engine Python bao gồm ứng dụng máy chủ web mà bạn có thể chạy trên máy tính mô phỏng ứng dụng đang chạy trong môi trường thời gian chạy Python.

Python Runtime Environment

Các ứng dụng App Engine có thể được triển khai bằng ngôn ngữ lập trình Python. Môi trường thời gian chạy Python của Máy ứng dụng bao gồm một phiên bản chuyên biệt của trình thông dịch Python, thư viện Python chuẩn, các thư viện và API cho Máy ứng dụng và một giao diện chuẩn cho lớp máy chủ web.

Q

Query

Truy vấn Datastore các thực thể đáp ứng một nhóm điều kiện được chỉ định. Truy vấn chỉ định một loại thực thể, không hoặc nhiều điều kiện dựa trên giá trị thuộc tính thực thể (đôi khi được gọi là “filters “) và không có hoặc nhiều mô tả thứ tự sắp xếp.

Query Cursor

Query cursors allow an application to perform a query and retrieve a batch of results, then fetch additional results for the same query in a subsequent web request without the overhead of a query offset. After the application fetches some results for a query, it can ask for an encoded string that represents the location in the result set after the last result fetched (the “cursor”). The application can use the cursor to fetch additional results starting from that point at a later time. Query cursors are supported in both Java and Python.

queue.xml

Tệp này cấu hình hàng đợi công việc cho các ứng dụng Java. Tệp này kiểm soát nhiều thông số của hàng đợi công việc như hạn ngạch bộ nhớ, tốc độ xử lý, số lượng yêu cầu đồng thời tối đa và các giá trị khác.

queue.yaml

Tệp này cấu hình hàng đợi công việc cho các ứng dụng Python và cho các ứng dụng Java sử dụng cấu hình YAML.

Quota

Ứng dụng App Engine có thể tiêu thụ tài nguyên tối đa một số hoặc hạn ngạch nhất định. Với hạn ngạch, App Engine đảm bảo rằng ứng dụng của bạn sẽ không vượt quá ngân sách của bạn và các ứng dụng khác chạy trên App Engine sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng của bạn.

R

Read Policy

Để tăng tính khả dụng của dữ liệu, bạn có thể đặt chính sách đọc Datastore để tất cả các lần đọc và truy vấn cuối cùng đều nhất quán.

Remote Procedure Call (RPC)

Trong một thủ tục từ xa (RPC), một chương trình máy tính thực hiện một phương thức trong một không gian địa chỉ khác (thường trên một máy tính khác trên mạng chia sẻ) mà không có lập trình viên mã hóa rõ ràng các chi tiết cho tương tác từ xa này.

Role

App Engine cung cấp ba vai trò — Viewer, Editor, Owner — cung cấp các cấp độ quyền truy cập khác nhau vào GCP Console.

S

Safety Limit

Giới hạn an toàn là mức tối đa tài nguyên do App Engine đặt để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.

Scheduler

Thành phần cơ sở hạ tầng xác định số lượng cá thể cần thiết để phân phối lưu lượng truy cập hiện tại của ứng dụng của bạn và trường hợp nào gửi yêu cầu.

Service Stub

Là một phương thức mô phỏng hành vi của một dịch vụ trong SDK. Cả hai bản ghi dịch vụ hỗ trợ Java và Python.

Snapshot Isolation

Bản chụp lại dành riêng cho một đối tượng cụ thể.

T

Transaction

App Engine Datastore hỗ trợ các giao dịch. Giao dịch là một hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động là nguyên tử — hoặc tất cả các hoạt động trong giao dịch xảy ra, hoặc không có hoạt động nào xảy ra.

Unit Testing

Bạn viết các bài test trong khi bạn phát triển các ứng dụng App Engine của mình. Phương pháp này cung cấp các đơn vị mã nhỏ, có thể bảo trì và có thể tái sử dụng và các thử nghiệm của bạn chạy trong môi trường phát triển của bạn mà không cần liên quan đến các thành phần từ xa.

Upload App

Tải lên ứng dụng là một lệnh AppCfg mà bạn sử dụng để tải ứng dụng của mình lên App Engine. Đây là bước bắt buộc sau khi bạn đã đăng ký ứng dụng của mình trong Bảng điều khiển GCP.

URL Fetch Service

Ứng dụng App Engine có thể giao tiếp với các ứng dụng khác hoặc truy cập các tài nguyên khác trên web bằng cách tìm nạp URL. Ứng dụng có thể sử dụng dịch vụ tìm nạp URL để phát hành các yêu cầu HTTP và HTTPS và nhận phản hồi. Dịch vụ Tìm nạp URL được hỗ trợ trong Java, Python, PHP và Go.

Users Service

Cung cấp API cho ứng dụng của bạn để tích hợp với tài khoản người dùng Google. User của bạn có thể sử dụng các tài khoản Google mà họ đã phải đăng nhập vào ứng dụng của bạn.

W

Webapp Framework

Là một khung ứng dụng web đơn giản mà bạn có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng web Python 2.5 cho App Engine. Nó tương thích với tiêu chuẩn WSGI.

Web Application Archive (WAR)

Ứng dụng web lưu trữ các gói ứng dụng web để triển khai trong các trình duyệt trên Internet. Chúng chứa các lớp tiện ích phía máy chủ, các tệp HTML, các tệp hình ảnh và âm thanh và các lớp phía máy khách như các applet.

Web Server Gateway Interface (WSGI)

Là một giao diện đơn giản và phổ biến giữa các máy chủ web và các ứng dụng web.

XMPP

API XMMP (Giao thức nhắn tin mở rộng và giao diện hiện diện) có thể viết các ứng dụng App Engine giao tiếp với người dùng — hoặc thậm chí các ứng dụng khác — qua giao thức XMPP. XMPP còn được gọi là “Jabber” và được hỗ trợ bởi Google Talk và các ứng dụng trò chuyện khác. XMPP được hỗ trợ trong Java, Python và Goruntimes.

Y

YAML (Yet Another Markup Language)

YAML là một ngôn ngữ tuần tự hóa dữ liệu chung mà bạn có thể dễ dàng đọc. Nó có thể được sử dụng để thể hiện cấu trúc dữ liệu của hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Thông thường, bạn sử dụng YAML trong các tệp cấu hình, hoặc như một cách để in thông tin ghi nhật ký / gỡ lỗi. App Engine có một số tệp cấu hình YAML khác nhau có sẵn cho các dịch vụ như Datastore, hàng đợi nhiệm vụ và các chương trình phụ trợ.

Ứng dụng của bạn http://_your_app_id_.appspot.com theo mặc định.

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →