October 22, 2021

Kết nối FTP từ Local Window Tới VW GCP

Mình giới thiệu các bước để kết nối đến server GCP computer engine để upload, download file source code web hay file mà mình muốn dưa lên server GCP

Bước 1:

Bạn phải có 1 account GCP, và phải có 1 project ID

Bước 2: Cài FileZilla vào máy local dùng window và mở ra hình:

Bước 3: bạn phải có tool này download về local hình:

bạn click vào nút Generate để tự động tạo keygen nó dùng để thẩm định quyền hạn truy xuất lên server từ máy window thông qua tool filezilla hình:

Chờ 1 lất sau khi xong nó cho ra hình:

tại màn hình trên bạn phải gõ user name và pass vào để thẩm định login vào server GCP computer engine sau này và nhấn nút Save private key nhé

Bước tiếp theo:

quay lại console Cloud GCP như hình:

chọn SSH để mở màn hình remove server hình:

Tiến hành update IOS và cài apache vào mày chạy linux ( tôi đang setup server dùng hệ điều hành linux ) dùng lệnh :

sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2 -y

Sau đó dùng lệnh restart lại apache ;

sudo service apache2 restart

lúc này apache trên cloud GCP computer engine đã chạy

bây giờ bạn tiến hành vào lại console Computer engine để tạo key gen SSH thẩm định quyền truy xuất kết nối qua filezilla fpt, bạn mở instance compute engine để edit hình:

copy nội dung keygen ở bước 3 bỏ vào trong mục SSH keys là tiến hành nhấn nút add item và sau dó ok save lại.

Bước tiếp theo:

Nếu kg làm bước trên bạn có thể vào mục MetaData để tại keyken copy và paste vào ở đây cũng ok hình:

tiến hành save or ok theo nút trên hình

Bước tiếp theo:

mở FileZilla lên và tiến hành cấu hình kết nối cho fpt

vào menu editsettings hình:

nó mở ra màn hình và chọn mục SFTP hình:

tại đây chọn nút add key file hình:

chọn 1 file key gen bước trên đã tạo sau đó nhấn nút ok

TỪ màn hình chính FileZilla bạn nhập user name theo keygen đã tạo vào, gõ mục host là sftp://<External IP>  của instance computer engine và nhấn nút quick connect trên màn hình nó sẽ kết nối và yêu cầu cung cấp user name và pass đã tạo key gen bước trên rồi nhấn ok lúc này màn hình nó sẽ tiến hành connect tới server như hình:

bây giờ bạn có thề đưa source code website hay bất kỳ file, folder gì từ local vào server computer engine GCP

****************het****************

thank you very much to watch it

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →