October 14, 2021

GCP Load Balancing

Load balancing là gì ?

Cân bằng tải là một tính năng quan trọng trong ngành mạng máy tính, giúp phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa hai hay nhiều máy chủ có cùng chức năng trong cùng một hệ thống.
Từ đó có thể giảm được tình trạng một máy chủ quá tải dẩn đến ngưng hoạt động. Hoặc một máy gặp sự cố cân bằng tải sẽ chỉ đạo phân phối công việc của máy chủ đó cho các máy chủ dự phòng khác. Giúp thời gian uptime của hệ thống lên cao nhất và cải thiện năng suất hoạt động của hệ thống.
Cân bằng tải cũng là một cơ chế quan trọng trong việc mở rộng quy mô của mạng máy tính, khi lắp đặt một máy chủ mới thì cân bằng tải sẽ tự động cắt giảm các công việc của các máy cũ để chuyển sang máy mới.

Tại sao cần Load Balacing ?

Khi hệ thống của bạn có quá nhiều người sử dụng, một máy chủ đơn lẻ không thể đáp ứng được các yêu cầu của các đối tượng sử dụng. Bạn cần phải chia sẻ công việc của máy chủ hiện tại với một máy chủ khác. Tức là sử dụng cùng một lúc nhiều máy chủ, và việc tải dữ liệu từ máy chủ nào phụ thuộc vào quyết định của bộ cân bằng tải.
Cân bằng tải cũng là một cơ chế quan trọng trong việc mở rộng quy mô của mạng máy tính, khi lắp đặt một máy chủ mới thì cân bằng tải sẽ tự động cắt giảm các công việc của các máy cũ để chuyển sang máy mới.

Các chức năng của Google cloud load balancing

HTTP(S) Load balancing

Cân bằng tải HTTP(S) có thể cân bằng lưu lượng HTTP và HTTPS giữa nhiều các Backend instances hay giữa nhiều vùng. Toàn bộ ứng dụng của bạn có sẵn qua một địa chỉ IP toàn cầu nên thiết lập DNS rất đơn giản. Cân bằng tải HTTP(S) có thể được mở rộng, khà năng chịu lỗi và cho phép cân bằng tải dựa trên nội dung.

TCP/SSL Load Balancing

Cân bằng tải TCP có thể truyền lưu lượng TCP trên một nhóm các cá thể trong vùng Compute Engine. Nó có thể mở rộng cà có khả năng Health Checks đảm bảo chỉ có nhưng instances đủ mạnh mới có thể nhận được lưu lượng truy cập. SSL proxy cung cấp hủy bỏ SSL cho lưu lượng không phải HTTPS với cân bằng tải.

SSL Offload

SSL offload cho phép bạn quản lý tập trung chứng chỉ SSL và giải mã. Bạn có thể bật tính năng mã hóa giữa lớp cân bằng tải và backends để đảm bảo mức bảo mật cao nhất, với một số chi phí bổ sung để xử lý trên các backends.

UDP Load Balancing

Cân bằng tải UDP có thể lưu lượng UDP trên một nhóm các cá thể trong vùng Compute Engine. Nó có thể mở rộng và kiểm tra sức khỏe giúp đảm bảo chỉ các intances đủ mạnh mới nhận được lưu lượng truy cập.

Stackdriver Logging

Stackdriver ghi nhật ký cân bằng tải của tất cả các yêu cầu cân bằng tải được gửi đến bộ cân bằng tải.

Seamless Autoscaling

Cloud Load Balancing có thể mở rộng khi người dùng và lưu lượng truy cập của bạn phát triển, dễ dàng xử lý các đột biến lớn, bất ngờ và tức thời bằng cách chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các khu vực khác trên thế giới. Autoscaling không yêu cầu pre-warming, bạn có thể mở rộng từ 0 đến hết cỡ chỉ trong vài giây.

High Fidelity Health Checks

High Fidelity Health Checks kiểm tra sức khỏe đảm bảo rằng các kết nối chỉ được cân bằng tải cho các backends khi đủ mạnh và sẵn sàng nhận chúng. Kiểm tra sức khỏe với độ trung thực cao đảm bảo rằng các đầu điều tra lưu lượng truy cập thực tế đến các backend

Affinity

Cloud Load Balancing Affinity cung cấp khả năng định hướng và cố định lưu lượng người dùng với các backends cụ thể.

Cloud CDN Integration

Cloud CDN Integration bật Cloud CDN cho Cân bằng tải HTTP(S) để tối ưu hóa phân phối ứng dụng cho người dùng của bạn bằng một checkbox duy nhất.

Trên đây là những chức năng nổi bật của GCP và còn rất nhiều chức năng khác đang chờ bạn khám phá.

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →