October 17, 2021

Gắn thêm ổ cứng (Persistent Disk) cho Virtual Machine (VM)

Chào các bạn, vì một lý do nào đó mà các bạn cần thêm không gian lưu trữ cho VM thì các bạn có thể tạo thêm các ổ cứng và gắn vào VM đang chạy. Theo mình đây là một chức năng rất hay của GCP. Trong bài này mình cùng các bạn tạo một ổ cứng có dung lượng 200GB và gắn vào VM đang chạy nhé.

1. Tạo Virtual Machine (VM)

Các bạn hãy tham khảo bài này để tạo 1 VM có tên instance-sing có zone asia-southeast1-b nhé. Kết quả kiểm tra tại màn hình GCP console như hình dưới.

Sau đó bạn hãy SSH vào VM vừa tạo, check các ổ cứng đang có bằng command line df -H thì sẽ biết được chúng ta chỉ có 1 ổ cứng thôi đúng không nào.

2. Tạo Persistent Disk và gắn nó vào VM

Các bạn hãy bật Cloud Shell lên rồi chạy lệnh dưới đây: gcloud compute disks create mydisk –size=200GB –zone asia-southeast1-b hệ thống sẽ tạo ra một ổ cứng có dung lượng 200GB có tên mydisk.

Cũng tại màn hình Cloud Shell này chúng ta sẽ chạy lệnh để gắn ổ cứng vừa tạo vào VM có tên instance-sing đã tạo ở bước 1: gcloud compute instances attach-disk instance-sing –disk mydisk –zone asia-southeast1-b

3. Mount, format ổ cứng vừa tạo

Chúng ta SSH vào VM instance-sing tạo ở bước 1, thực hiện mount, format ổ cứng bằng các lệnh

sudo mkdir /mnt/mydisk
sudo mkfs.ext4 -F -E lazy_itable_init=0,lazy_journal_init=0,discard /dev/disk/by-id/scsi-0Google_PersistentDisk_persistent-disk-1
sudo mount -o discard,defaults /dev/disk/by-id/scsi-0Google_PersistentDisk_persistent-disk-1 /mnt/mydisk

Cuối cùng hãy kiểm tra xem ổ cứng đã được gắn vào VM chưa nhé: df -H

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia Cloud Ace , hoặc comment ở form comment bên dưới, để nhận được hỗ trợ tốt hơn.