October 23, 2021

Hướng dẫn sử dụng client Google Translation API

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để sử dụng thư viện Google Translation API trên Node.js.

YÊU CẦU

  • Kiến thức lập trình Node.js.
  • Một project Google Cloud Platform đã kích hoạt thanh toán.
  • API key JSON file của project.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  • Cài đặt thư viện Google Cloud Translate.
npm install --save @google-cloud/translate
  • Khởi tạo thư viện Google Cloud Translate.
// Imports the Google Cloud
client library const Translate = require('@google-cloud/translate');

// Instantiates a client
const translate = new Translate({
 projectId: 'TÊN_PROJECT',
 keyFilename: 'ĐƯỜNG_DẪN_FILE_API_KEY',
});
  • Nhập chuỗi cần dịch và ngôn ngữ đầu ra, ở ví dụ này ta chọn ngôn ngữ đầu ra là tiếng Nga (ru).
// The text to translate
const text = 'Hello, world!';
// The target language
const target = 'ru';
  • Tiến hành dịch ngôn ngữ.
// Translates some text into Russian
translate   .translate(text, target)
 .then(results => {
  const translation = results[0];

 console.log(`Text: ${text}`);
 console.log(`Translation: ${translation}`);
  })
 .catch(err => {
 console.error('ERROR:', err);
});
  • Ta nhận được kết quả trên console như sau:

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →